ขอปิดให้บริการ

ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันหยุดราชการ

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มาบรรจบกัน ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่วัด