สำรวจห้องสมุดและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าสำรวจ ห้องสมุดและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารหลวงตาชี(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม และได้ปรึกษาวางแผนในการทำงานด้านห้องสมุดและเครืข่ายอินเทอร์เน็ต