ปรับปรุงห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ไปปรับปรุงห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม โดยมีบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ช่วยเหลือ โดยมีการแบ่งหมวดหมู่หนังสือ การจัดชั้นหนังสือ ณ ห้องสมุด อาคารหลวงตาชี(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรม วันที่ 4 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2561