เสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตใน มรสน.

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.45 น. ผู้อำนวยการสำนักฯ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ถ่ายรูปเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร