งดให้บริการ วันที่ 18 มกราคม 2562 เนื่องด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน 2/2561

 

ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Drop) หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew ได้ที่http://alist.snru.ac.th