โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

-ประเภทนักศึกษา

– จากฐาน Alist 1.นางสาวอทิติยา ดาบพิพ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ยืม 86 เล่ม

2.นางสาววาสนา ประวัติศรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ยืม 34 เล่ม

3.นางสาวมะลินี คัณทักจุฑาทิพย์ พรหมอินทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา บริการธุรกิจเกษตร ยืม 27 เล่ม

-จากฐาน E-book

1.นายรัฐพงษ์ เพียชิน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษไทย ยืม 20 เล่ม

2.นางสาวสุดารัตน์ ศรีภูธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ยืม 19 เล่ม

3.นางสาวจุฑาทพิย์ พรมอินทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาตร์ ยืม 18 เล่ม

-ปรเภทบุคลากร นายคำหล้า ไขคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืม 20 เล่ม