บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 -30 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต