ปรับปรุงห้องสมุดวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ออกพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีความร่วมมือระหว่างวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด โดยมีผู้บริหารและบุคคลากรสำนักฯ ได้จัดทำและพัฒนาปรับปรุงและแยกหมวดหมู่รายการหนังสือเพื่อสืบค้นได้ง่าย ระยะเวลาในการจัดทำและปรับปรุงห้องสมุด เดือนกันยาน จนถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560