สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมบุคลากรสำนัก ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในสำนัก