บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกิจกรรมปรับบปรุงภูมิทัศสำนักงาน บริเวณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารบรรณราชนครินทร์

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกิจกรรมปรับบปรุงภูมิทัศสำนักงาน บริเวณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอาคารบรรณราชนครินทร์ (Big Cleaning Day) ในวันที่ 13 พ.ย. 2560