คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

วันจันทร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ และแนะนำเกี่ยวกับงาน งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และงานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์