ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) เพื่อให้บริการวารสารวิชาการและฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11 ฐานข้อมูล

ประกอบด้วยฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database) เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 11 ฐานข้อมูลเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ปีงบประมาณ 2561
คู่มือการเข้าใช้งานฐานข้อมูล คลิกที่นี่
ชื่อฐานข้อมูล ระยะเวลาการให้บริการ
1. ABI/INFORM Collection 1 พ.ย 60 – 31 ต.ค 61
2. ACM Digital Library 1 พ.ย 60 – 31 ต.ค 61
3. ProQuest Dissertation & Theses Global 1 พ.ย 60 – 31 ต.ค 61
4. SpringerLink – Journal 1 พ.ย 60 – 31 ต.ค 61
5. Web of Science 1 พ.ย 60 – 31 ต.ค 61
6. Academic Search Complete 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
7. H.W. Wilson (12 Subjects) 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
8. EBSCO Discovery Service Plus Full Text 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
9. American Chemical Society Journal (ACS) 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
10. Emerald Management (EM92) 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
11. ScienceDirect 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

Full Screen

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสารสนเทศ ภายใน 235 หรือ email : arit_snru@snru.ac.th