งดให้บริการ อาคารบรรณาชนครินทร์ (ห้องสมุด) วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

 

ประกาศ !!!!! งดให้บริการ อาคารบรรณาชนครินทร์ (ห้องสมุด) วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เนื่องด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Drop) หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew ได้ที่http://alist.snru.ac.th