แจ้งปิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่าง 11 ม.ค. เวลา 18.00 – 14 ม.ค. 2562 ส่งผลต่อการเข้าใช้ฐานข้อมูล TDC และบางฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ได้