ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

เอกสารหมายเลข 1 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0  ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 2 กำหนดการอบรม ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 3 คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library  ดาวน์โหลด
   – รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SNRU 25 Titles  ดาวน์โหลด
  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Business Economics & Theory Collection ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Educator’s Reference Complete ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 4 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลด

เวลาอบรม

          1. อบรมช่วงเช้า สำหรับ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เวลา 09.00 น.  – 11.00 น.

          2. อบรมช่วงบ่าย สำหรับ นักศึกษา เวลา 13.00 น. – 15.00 น.