สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

พิมพ์คำสืบค้น เลือกเขตข้อมูล

สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ONE SEARCH @ SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยกำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน”

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) อาคารภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถามเพิ่มเติม 042970048 ภายใน 237 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kinemaster ตัดต่อวีดีโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข่าวหน้าเเรก

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)

ขอเชิญเข้าใช้บริการ E-Journal SNRU บริการวารสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสาธานุกรมไทยสำหรับเยาวชฯ เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือ

ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริการบทความวารสารในห้องสมุด SNRU : Article Delivery Service

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้จัดกิจกรรม ซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร และ นายสมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์แลและพื้นที่โดยรอบอาคาร 11 สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร ตามแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการบริหารป้องกันเหตุและระงับอัคคีภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สามารถป้องกันเหตุและระงับเหตุได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ บุคลากร และทรัพย์สินของทางราชการ

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย””

กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือร่วมใจให้องค์กรเป็น Green Office

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือร่วมใจให้องค์กรเป็น Green Office ในวัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยความร่วมมือจากบุคากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือร่วมใจให้องค์กรเป็น Green Office”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การอบรมในวันนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom กว่า 390 ราย อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting ในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting ในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)”

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทินข่าว

สิงหาคม 2022
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031