หัวข้อข่าว

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks Collection จากฐานข้อมูล EBSCO เข้าห้องสมุด

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks จากสำนักพิมพ์ GALE เข้าห้องสมุด

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

ขอเชิญผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าใช้งานฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ (e-Journal) ฐานข้อมูล Business Economics & Theory Collection

งดให้บริการ วันที่ 18 มกราคม 2562 เนื่องด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน 2/2561

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook) จากสำนักพิมพ์ GALE

แจ้งปิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่าง 11 ม.ค. เวลา 18.00 – 14 ม.ค. 2562 ส่งผลต่อการเข้าใช้ฐานข้อมูล TDC และบางฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ได้

งดให้บริการ อาคารบรรณาชนครินทร์ (ห้องสมุด) วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

วันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี