หัวข้อข่าว

หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง APA 7th และการใช้โปรแกรม Zotero จัดทำเอกสารอ้างอิงงานวิทยานิพนธ์หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง

ด่วนที่สุด !!! สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกท่าน ร่วมให้ข้อมูลโดยตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน ARENA OF VALOR รายการ ROV ARIT 2023 เริ่มจับฉลากในวันที่ 26 ก.ค. 66 เวลา 9.30 น. – 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม K-park

ขอเชิญชวนลงทะเบียนใช้งานแอพลิเคชั่น “ThaiID” Thai Digital Identity หรือ “ไทยดี” ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนได้สะดวกรวดเร็ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix และ WeTv ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “การสืบค้นสารสนเทศในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

บริการบทความวารสารในห้องสมุด SNRU : Article Delivery Service

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) บอกรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ชื่อเรื่อง