หัวข้อข่าว

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks จำนวน 22 ชื่อเรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks Collection จากฐานข้อมูล EBSCO เข้าห้องสมุด

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks จากสำนักพิมพ์ GALE เข้าห้องสมุด

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าใช้งานฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ (e-Journal) ฐานข้อมูล Business Economics & Theory Collection

งดให้บริการ วันที่ 18 มกราคม 2562 เนื่องด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน 2/2561

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook) จากสำนักพิมพ์ GALE

แจ้งปิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่าง 11 ม.ค. เวลา 18.00 – 14 ม.ค. 2562 ส่งผลต่อการเข้าใช้ฐานข้อมูล TDC และบางฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ได้

งดให้บริการ อาคารบรรณาชนครินทร์ (ห้องสมุด) วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

วันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี